Kleingroep Bybelstudiereeks

Ons nooi alle groepe en individue uit om in Getuienismaand saam met die gemeente deur hierdie Bybelstudie reeks te werk wat gebaseer is op die saligsprekinge. Dit sal ook by die eredienste aansluit in Mei.

Daar is ook ekstra leeswerk wat elke week gepubliseer sal word vir diegene wat dieper wil delf.

Vier weke Kleingroep- en Preekreeks oor die Saligsprekinge tydens Getuienismaand 2019

Jy floreer eers waarlik wanneer jy ander laat floreer.  Doen aan ander (en die skepping) wat jy aan jouself gedoen wil hê.   Ware geluk (om te floreer) is volgens Jesus 8 dinge.

Die Saligsprekinge (makarismes)  Matteus 5:3-12

Die 8 saligsprekinge is die bloudruk van dissipelskap.  Dit is die samevatting en opsomming van alles wat Jesus geleer het.   Dit is Jesus se Koninkryksbeleid.  Dit is hoe Jesus geleef het.  Ons moet Sy voorbeeld volg (“imitatio Christi”).   Dan sal ons die lig van die wêreld en die sout van die aarde wees (Matt.5:13-16).   Dan sal ons missional wees en missional leef, en God die Vader verheerlik.

Die 8 saligsprekinge begin telkens met die woord ‘’geseënd” wat ‘n vertaling van die Griekse woord “makarios” is.  Makarios beteken salig, geseënd, baie gelukkig, ‘happy’.  Dit is eintlik wat “floreer” beteken.  En wat die saligsprekinge eintlik wil sê, is dat jy floreer as kind van God as jy ander laat floreer; as dit vir jou in die eerste plek gaan oor Jesus en Sy koninkryk op aarde.  Dit is ‘n vreemde geluk, want jy beleef dit meestal 180 grade in ‘n ander rigting as wat die samelewing voorstel.

Die 8 saligsprekinge vorm ‘n mooi geheelbeeld van ware dissipelskap.  Daar het ook ‘n mooi struktuur wat dit makliker maak om die geheelbeeld te sien en te verstaan.  Die eerste en agste saligspreking vorm die inleiding en die slot van die saligspreking (soos die broodjies van ‘n toebroodjie).  Die vulsel van die toebroodjie bestaan uit 3 gevolge (bewegings van binne na buite).  Die 2de en 3de saligspreking vorm die eerste gevolg.  Die 4de en 5de saligspreking vorm die tweede gevolg.  En die 6de en 7de saligspreking vorm die derde gevolg.  Dit lyk soos volg:

Inleiding:  Die begin van ‘n florende lewe:  Die besef van ons afhanklikheid van God

Eerste gevolg (na binne):  Treur oor die stukkende lewe

Eerste gevolg (na buite):  Sagmoedigheid teenoor mense

Tweede gevolg (na binne): Honger en dors na geregtigheid

Tweede gevolg (na buite):  Barmhartigheid

Derde gevolg (na binne):  ‘n Rein hart

Derde gevolg (na buite):  Vredemakers

Slot: Die toets vir ons afhanklikheid:  Vervolging

Preektema’s

5 Mei:  Die inleiding en slot van die Saligsprekinge (afhanklikheid en vervolging)

12 Mei:  Die eerste gevolg na binne en na buite  (treur en sagmoedig)

19 Mei:  Die tweede gevolg na binne en na buite  (geregtigheid en barmhartigheid)

26 Mei:  Die derde gevolg na binne en na buite  (rein hart en vredemakers)

‘n Paar opmerkings oor die 8 saligsprekinge:

 1. Om totaal desperaat te wees….totaal afhanklik van God. Om te sterf aan jouself.   Dit lei tot afhanklikheid van ander mense.  Om interafhanklik van andere te lewe.   Dit staan teenoor die strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid wat maak dat ons leef asof ons nie die armes en ander kulture nodig het om te floreer nie.   Om te floreer is om in die koninkryk van God te wees….om bo alles jou te beywer vir God se koninkryk en Sy geregtigheid.
 2. Om te treur saam met God oor jou eie gebrokenheid en oor die gebrokenheid van ander mense en die skepping.  Dit staan teenoor die soeke na oppervlakkige vrolikheid en vermaak.  Jy floreer as God se hartklop en jou hartklop ritmies saam begin klop… wanneer jou hart breek met dit wat God se hart breek.  Soos Jesus, kom jou binneste in beroering (splachnizomai).  Dis compassion in action.  En jy word self vertroos.  Dan floreer jy.
 3. Om sagmoedig te wees…om jou te skaar by die nederiges en geringstes.  Dit staan teenoor die strewe na selfhandhawing en eiegeregtigheid (entitlement) en hoogmoed.  Jy word vriende met die sondaars en randfigure en uitgeworpenes van ons samelewing.  Soos Jesus sal jy miskien ook uitgekryt word as ‘n vraat en wynsuiper, ‘n vriend van tollenaars en sondaars.  Maar dan floreer jy regtig.  Jy ontvang die nuwe aarde.
 4. Om honger en dors te wees vir geregtigheid…om met jou hele wese te smag na hemel op aarde…dat God se wil op aarde sal geskied net soos in die hemel.  Jy kan onreg nie verdra nie.  Jy het ‘n heilige woede en ontevredenheid oor wat met die armes gebeur en jy wil dit regstel ten alle koste.  Jy bly honger en dors totdat reg geskied aan minderbevoorregte mense.  Dan floreer jy en word versadig.
 5. Om barmhartig te wees soos Jesus barmhartig is…sonder oordeel en voorbehoud.  Om mense geestelik en liggaamlik te voed en te versorg.  Om nie net dankbaar vir al jou voorregte te wees nie, maar jou voorregte te gebruik om minderbevoorregtes te help soos die barmhartige Samaritaan oor kultuur- en rassegrense heen. Dan ontvang jy self barmhartigheid en jy floreer.
 6. Om rein van hart te wees…om jou hart skoon te hou van afgode soos gierigheid en materialisme en “consumerism” sodat jy ‘n lewe van eenvoud kan lewe, vry van jouself, jou besittings, jou status en jou eie gemak.  Jy is absoluut toegewyd aan Jesus en Sy Koninkryk.  Jy is gefokus op God.  Jy hou hou jou oë op Jesus en nie op die dinge van die sondige wereld nie.  Dan floreer jy want dan sien jy God.
 7. Om ‘n vredemaker te wees…om versoening te bewerk tussen mense van alle kulture en klasse en rasse.  Dit staan teenoor die strewe na selfbehoud en die beskerming van jou eie taal en kultuur ten koste van die evangelie en koninkryk van God.  Jy bou brue tussen alle mense en ook tussen die mens en die skepping.  Jy maak God se shalom waar.  Jy floreer want jy word met ‘n eretitel benoem:  kind van God.
 8. Om te ly en vervolg te word omdat jy doen wat reg is.  Dit staan teenoor ‘n apatiese houding teenoor alles wat verkeerd gaan en om ander te blameer vir wat verkeerd loop.  Jy vat volle verantwoordelikheid vir jou eie lewe en vir die verspreiding van die evangelie.  Jy verloën jouself, jy neem jou kruis op, jy verloor jou lewe vir Jesus en die evangelie, en jy volg Jesus skaamteloos.  Dan floreer jy want dan behou jy jou lewe en Jesus skaam Hom nie vir jou voor die engele nie.  Dan behoort die koninkryk aan jou.

Iemand wat floreer is die sout van die aarde en die lig van die wêreld.  Jy laat ander floreer.

Kleingroepbesprekings vir die 4 weke van Getuienismaand

Lees die inleidende opmerkings hierbo goed deur en hou dit heeltyd in gedagte met julle groepbespreking.

Lees ook dr. Coenie Burger se boek (die gedeeltes wat gekopieër is) vir elke week deur, sodat julle die besprekingsvrae kan beantwoord.

Dit is ook belangrik om die eredienste tydens ons Getuienismaand te probeer bywoon, omdat dit selfs meer inhoud kan gee vir julle groepsbesprekings.

Die belangrikste is om mekaar as groep uit te daag om elke week se geestelike oefening te doen en mekaar “accountable” te hou, sodat ons kan groei in dissipelskap.

Week Een

Die hooftema van hierdie 4 weke is:  Jy floreer as jy ander laat floreer….dan is jy die lig van die wêreld en die sout van die aarde.

Ons behandel hierdie week die 1ste en 8ste Saligspreking:  hoe om totaal afhanklik van God te wees en dat die toets van hierdie afhanklikheid vervolging kan wees.  Lees Coenie se boek (bl.30-29 en 102-111). 

Omdat jy so afhanklik van God is (so desperaat, so leeg van jouself), is jy bereid en gewillig om te doen wat reg is al word jy vervolg en beledig.   En hoe meer jy doen wat reg is, hoe meer word jy dan ook afhanklik van God en mede-dissipels.  Jy kan dit nie alleen doen nie.  Maar in hierdie selfprysgawe, floreer jy en laat jy ander floreer….jy (julle) ontvang die Koninkryk van God.

 1. Wat is julle opinie oor bogenoemde stelling?
 2. In Coenie se boek (bl.32) word drie elemente van afhanklikheid by punt 3 bespreek.  Hoe waar is dit van ons lewens?  (My lewe?)
 3. Onder punt 4 (bl.35) word gesê: “Tieners droom van selfstandigheid, jongmense soek daarna met drif, grootmense probeer dit teen hoë koste koop en vir ouers mense is juis dít die verskrikking van die oudag: dat jy weer ander in die oë moet kyk…”  Stem jy saam? Gesels saam en noem sover moontlik voorbeelde uit jou eie lewe.
 4. Ons vergeet soms dat ons eintlik maar totaal afhanklik van die Here is.  Hoe kan ons afhanklikheid van mekaar ons help om meer afhanklik van God te wees en mekaar te help om te floreer?
 5. Gesels ‘n bietjie eerlik daaroor hoe jy dink jy sal reageer in ‘n situasie waar jy (tot op die punt van lewensbedreiging) oor jou geloof vervolg sou word.  Dink jy dat jy sal staande bly of is jy bang dat jy jou geloof sal verloën?
 6. Dink jy dat vervolging noodwendig deel van dissipelskap is?  Hoekom of hoekom nie?

Geestelike oefening:  Dink julle eie oefening uit….iets wat julle mekaar voor uitdaag om hierdie week te gaan doen om te floreer en ander te laat floreer (spesifiek in terme van afhanklikheid en doen wat reg is).  Onthou om volgende week van elkeen terugvoer/getuienisse hieroor te vra.

‘n Voorstel vir ‘n oefening:  Neem persoonlik julle huisbediende of tuinwerker huis toe na werk om hulle lewensomstandighede te sien.  Ry Mamelodi toe en vat ander groeplede saam as jy bang is.  Maar stel jouself bloot.  Bid baie.  Vrae die regte vrae.  Stel belang.  Doen wat reg is!

Week Twee

Die eerste gevolg van totale afhanklikheid van God (en mekaar) is dat ek (na binne) treur en (na buite) ‘n sagmoedige mens word.  Daarin sit ‘n vreemde stuk geluk.  Dit is wat dit beteken om te floreer as ware dissipel van Jesus.  Jy treur oor jou eie gebrokenheid en sonde.  En jy treur saam met Jesus oor die gebrokenheid en sonde van die wêreld.  Dit maak jou ‘n sagmoedige mens, iemand wat met baie deernis en sagtheid, maar met ‘n leeue moed, met mense en die wêreld omgaan….sodat jy en hulle kan floreer.   Een definisie van sagmoedigheid/meekness is: “Power under control” dis as jy die leisels vashou om ‘n klomp kragtige perde in toom te hou.  Jesus was totaal sagmoedig en nederig van hart, al was Hy die Koning van die konings.  Jesus het gehuil oor die seerkry van mense en die stukkendheid van die wêreld.   Jy floreer in die diepe vertroosting wat jy beleef wanneer jy saam met Jesus treur en wanneer jy soos Jesus sagmoedig is.

 1. Wat is jou opinie oor bogenoemde stellings?   Wat maak dit met jou?

Lees asseblief Coenie Burger se boek (bladsy 40-59) om die volgende vrae te beantwoord.

 • In Hall se boek: God and human suffering (aangehaal op bl.44) maak hy die stelling dat daar by Westerse mense vandag ‘n onvermoë is om te ly (lydingsontvlugting).  Wat is jou ervaring in hierdie verband?
 • Hoe sou jou daaglikse lewe positief of negatief verander as jy meer sou kon oop wees vir jou eie lyding en die lyding van mense rondom jou?
 • Dink jy dat daar ‘n soort treurigheid is wat geseënd kan wees vir ‘n mens?  Hoekom of hoekom nie?
 • Die wêreld waarin ons leef, glo nie in sagmoedigheid nie, maar eerder in sy teenpool: selfhandhawing.  Gesels oor hoe julle sien dat selfhandhawing in die sakewêreld, politiek, sport en op ander lewensterreine toegepas word.  Sê ook vir mekaar hoe jy jouself in hierdie verband sien en ervaar.
 • As ons wil verstaan wat sagmoedigheid is, moet ons gaan kyk na Jesus se lewe.  Wat leer julle uit die volgende tekste:  Matteus 11:28-30; 21:5; 26:51-54 en Jesaja 53:2-8?  Gesels ook oor die implikasies wat Jesus se sagmoedigheid vir ons as sy navolgers inhou.
 • Sê eerlik vir mekaar of jy regtig dink dat sagmoedigheid ‘n goeie en sinvolle manier van lewe is.  Dink jy dat dit in jou alledaagse lewe kan werk om so te leef?

Geestelike oefening:  Hou mekaar eers verantwoordbaar (accountable) vir verlede week se geestelike oefening.  Besluit dan saam op ‘n geestelike oefening vir hierdie week wat voorlê.  Almal moet hulle verbind tot die doen van die oefening.  Bid vir mekaar daarvoor.  Hou mekaar accountable.  Dit is waaroor dissipelskap en ‘n missionale lewenswyse gaan.  Daar moet iets verander in jou kop, jou hart en jou hande.

‘n Voorstel vir ‘n geestelike oefening:  Stel jouself bloot aan lyding.  Gaan sit by iemand in die kankerafdeling van die hospitaal en gesels net….en luister.  Kontak ons Hospitaalbediening vir leiding.  Bel Judy Coetzee 082 929 6177.

Onthou om ‘n erediens by te woon vir meer inhoud oor die onderwerp.

Week Drie

 

Die tweede gevolg van totale afhanklikheid van God (en ander mense) is om te honger te te dors na wat reg is (na binne) en om barmhartig te wees (na buite).  Hier beweeg ons nog ‘n bietjie dieper in disspelskap toewyding in as by die vorige week.  Hoe hongerder jy is vir geregtigheid hoe meer barmhartig sal jy wees.  Die kerk was nog altyd baie goed met barmhartigheid (armoede hulp), maar nie met geregtigheid (armoede voorkoming en uitwissing) nie.  Die een kan nie sonder die ander een nie.  Dit laat jou floreer, omdat jy dan ander laat floreer.  In die proses word jy self diep vervul en ontvang jy barmartigheid van God.  Soek daarom heel eerste God se Koninkryk en Sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word (Matt.6:33).  Dan floreer jy.

 1.  Wat is jou opinie oor die bogenoemde stellings?  Wat maak dit met jou?  Waarheen beweeg dit jou?

Lees eers weer verder in Coenie se boek (bl.60-81).

 • In watter mate, meen jy, is dit waar dat alle mense soms droom van ‘n beter wêreld?  Hoe sou so ‘n wêreld na jou mening lyk?  Is daar ‘n verskil tussen jou droomwêreld en God se “droomwêreld?  Wat sou die vernaamste verskille wees?
 • Bespreek die volgende stelling:  Wanneer mense nie verlang na God se koninkryk in die wêreld nie, is dit omdat hulle te besig is meet hulle eie klein koninkrykies.  Wat beteken dit?
 • Stem jy saam met die stelling dat baie Christene te onsensitief is vir reg en geregtigheid?  Motiveer jou antwoord.
 • Hoeveel egte barmhartigheid (regtige omgee vir ander) het daar in die gewone gang van die lewe oorgebly?  Kom barmhartigheid vir jou maklik?  Hoe is jy barmhartig?
 • By punt 4 (bl.76-78) word verduidelik dat nie ons vriende nie, maar ons vyande en naaste-in-nood ons barmhartigheid toets.  Wat dink jy daarvan?
 • Maak jou oë toe en droom so ‘n oomblik oor barmhartigheid.  Hoe sou jou eie lewe by die huis, by die werk, daar waar jy ontspan, verander as jy en ander mense dit regtig regkry om barmhartig te wees?

Geestelike oefening:  Hou mekaar accountable vir verlede week se geestelike oefening.  Jy kan nie geestelik groei as jy nie begin DOEN nie.  Daarvoor moet jy dieper en dieper afhanklik van God en jou mede-dissipels van Jesus word.  Besluit as groep op ‘n geestelike oefening vir die komende week wat julle (of elkeen op sy eie) prakties kan doen om geregtigheid na te streef en barmhartigheid te doen.

‘n Voorstel indien julle nie self aan ‘n geestelike oefening kan dink nie.  Gaan gee kos (braai worsbroodjies) vir werksoekendes op een van die straathoeke in Equestria.  En knoop geselsies aan met die mense om uit te vind hoekom hulle nie werk kry nie en hoe dit regtig met hulle gaan.  Leer hulle name ken en stel belang in hulle familie en waar hulle woon.  Kontak vir Cobus Engelbrecht by 082 446 8480 vir leiding.

Week Vier

Dis ons laaste week en die hoogtepunt.  Ons gaan nou selfs nog dieper in dissipelskap-toewyding in.  Om as gevolg van jou 100% afhanklikheid van God en mede-dissipels, rein van hart te wees (na binne) en ‘n vredemaker te wees (na buite).  Dan sal jy God sien en ‘n kind van God genoem word en floreer!!  Hierdie laaste gevolge van afhanklikheid bou voort op die eerste paar saligsprekinge.  As jy hierdie bloudruk met jou hele lewe nastreef en uitleef sal jy sal saam met jou mede-dissipels die lig vir die wêreld en die sout van die aarde wees.  Jy kan vervolging verwag, maar wees dan baie bly, want hulle het die profete en dissipels voor jou net so vervolg en beledig.

 1. Wat is jou opinie oor die bogenoemde stellings?  Wat maak dit met jou?

Lees vir oulaas ter agtergrond Coenie se boek (bl.82-101).

 • Die teenoorgestelde van ‘n rein hart is ‘n verdeelde hart…’n hart wat verdeel is in tientalle sogenaamde belangrike sake…ons vol programme en lewensgulsigheid.   Hoe sien jy die saak?  Wat is jou belewenis?
 • Richard Foster skryf in sy boek “Sex, money and power” dat hierdie drie dinge Westerse mense se harte verdeel:  seks (bedoelende ons totale kontak met persone van die teenoorgestelde geslag, pornografie en uitbuiting), geld (en alles wat geld kan koop) en mag (waarby ingesluit is roem en eer).  Wat is jou mening?  Is daar sake wat jy sou kon byvoeg?
 • Ons weet dat sulke dinge ‘n mens se hart nooit bevredig nie.  Die weg daaruit is ‘n eenvoudige lewenstyl, toegewyd aan Jesus.  Dit maak jou ongelooflik vry.  Wat is jou opinie hieroor?  Is jy heeltemal toegewy aan Jesus (na liggaam, siel en gees)?  Is jy vry?
 • Jesus is ons Vredevors.  As jy aan Hom toegewyd is, sal jy ‘n vredemaker wees.  Hoe sien jy jou taak en rol as vredemakende Christen in Suid-Afrika?
 • Op watter lewensvlakke het ons vandag vredemakers nodig?  En watter prys sal dit jou kos as jy op een van hierdie vlakke in vredemaker wil wees.
 • ‘n Ander woord vir vredemaker kan ook ‘n brugbouer wees.  Wat kan jy prakties doen om versoening in ons land tussen rassegroepe te bewerkstellig?  Wat is jou ondervinding hiervan?
 • Onthou dat al bogenoemde vloei uit ‘n radikale afhanklikheid van God en jou mede-dissipels (wat ook uit ander kulture en rassegroepe kom).  En die toets vir jou afhanklikheid is of jy vervolg word daarvoor….as mense jou beledig en al wat sleg is van jou sê.  Is jy bereid en gewillig om ‘n vredemaker te wees?

Geestelike oefening:  Hou mekaar weer eers accountable vir verlede week se geestelike oefening voordat julle aanbeweeg.  Onthou ons wil groei in dissipelskap en ‘n missionale lewenswyse.  Wat kan julle as groep doen om vredemakers in ons gemeenskap te samelewing te wees…om brue te bou, verhoudings te kweek en versoening te bewerk?  Besluit op ‘n baie praktiese geestelike oefening en voer dit biddend, afhanklik uit.  Die Here is met julle!

Voorstelle:  Nooi ‘n swart egpaar of gesin om deel van julle kleingroep te word.  Woon een keer per maand die multikulturele diens in Silvertonkerk by om 10:00.

Kontak gerus die Getuienisbestuur vir idees en ondersteuning met uitreikaksies.

Richard Bean (072 094 3121), Rieneke Schutte (083 281 5711), Estelle Pike (083 642 0332),            Nico Swart (083 678 8290).

Advertisements

Terugvoer...

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s